Simcha Hall

 

Rabbi Menachem Weiss
Services in Hebrew and English

Friday
4:30 PM Mincha, Kabbalat Shabbat, Devar Torah & Arvit

Saturday
9:00 AM Baruch Sheamar
10:15 AM Torah Reading
11:20 AM Devar Torah
12:00 PM Kiddush

4:30 PM Master Plan with Rabbi Menachem Weiss
5:15 PM Mincha, Seudah Shelishit, Arvit, Havdalah

Sun, February 25 2018 10 Adar 5778