Sign In Forgot Password

In Memoriam

   

ANNUAL YAHRZEIT OF MEN

April 13, 2019

David ben Rahamim Benji
Iraj (Elyahoo) ben Aziz Manshoory
Haghnazar (Yehazkel) ben Moshe Moaddel
Yadollah (Yakov) ben Moshe Haim Naim
Yaghoub ben Avraham Shofet
   
   

ANNUAL YAHRZEIT OF WOMEN

April 13, 2019

Morvari bat Rahamin Hanasab Balakhane
Nanejan bat Moshe Barkhordar Naim
Shajan bat Roben Shalom
Khanom Dolat bat Shlomo Yasharpour
     
   
   
   
Thu, April 18 2019 13 Nisan 5779