Sign In Forgot Password

Simcha Hall


Services in Hebrew and English

Friday
7:15 PM Mincha, Kabbalat Shabbat, Devar Torah & Arvit

Saturday
9:00 AM Baruch Sheamar
10:15 AM Torah Reading
11:20 AM Devar Torah
12:10 PM Kiddush

6:45 PM Mincha, Seudah Shelishit, Arvit, Havdalah

Sat, September 22 2018 13 Tishrei 5779